۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

دو فرایند اصلی شگفتی ساز

شگفتی ساز,مرکز آموزش,

  فرایند عضویت: مطالعه و تایید قوانین > واریز وجه راه اندازی میزکار > فرم > تایید و آغاز   فرایند همکاری: ارسال رزومه > ارتقا میزکار > فرم > تایید و آغازشگفتی ساز,مرکز آموزش,

دو فرایند اصلی شگفتی ساز