۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

سمت های مسئولان در مرکز شگفتی ساز

مرکز شگفتی ساز,شگفتی ساز,سمت ها و پست های همکاران در مرکز شگفتی ساز shegeftisaz.ir,shegeftisaz,shegeftisaz.ir,

سمت های مسئولان در مرکز شگفتی ساز از جمله مدیر ، مدرس و استاد ، مشاور و راهنما ، کارشناس آموزش ، ناظر و ارزیاب

سمت های مسئولان در مرکز شگفتی ساز