۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

پرونده های ویژه+ شگفتی ساز چیست؟

پرونده های ویژه+ با هدف تحلیل و بررسی جمعی وضعیت آموزش و کار در اکوسیستم کاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز می کند.

پرونده های ویژه+ با هدف تحلیل و بررسی جمعی وضعیت آموزش و کار در اکوسیستم کاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز می کند.

پرونده های ویژه+ شگفتی ساز چیست؟

چگونه یک استارت آپ راه اندازی کنیم؟
کارگاه یک روزه بازاریابی برگزار شد. شگفتی ساز با حضور افتخاری استاد محمد امین آراسته

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

کارگاه یک روزه بازاریابی برگزار شد.

تسهیل گران:

سرکار خانم محمودی و خانم اسعدی

جناب آقای جعفری منش

 

سرفصل های ارائه شده:

 - بازاریابی ، تاریخچه و الگوهای گذشته

 - روش های نوین بازاریابی

 - بازاریابی و جهان فردا

 - تکنیک های بازاریابی ملی و بین المللی

 - ذائقه سنجی، تولید محصول بر اساس نیاز، تبلیغات نوین و راهکارهای جدید

 - توسعه بازار