نرخ مصوب سال 1394 برای تمامی دوره ها به شرح ذیل می باشد:

سطح

تک جلسه ای

سه جلسه ای

شش جلسه ای

هشت جلسه ای

ده جلسه ای

حق الزحمه  ماهیانه

امتیازات ویژه

اعطای نشان

جلسات گروهی

جلسات

میان گروهی

مدیران ارشد

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

طلایی ارشد

فصلی

روزانه

هفتگی

مدیران

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

 

طلایی

فصلی

هفتگی

هفتگی

همکاران ارشد

1000تومان

3000 تومان

10000 تومان

15000 تومان

20000 تومان

 

نقره ای ارشد

فصلی

هفتگی

هفتگی

همکاران

1500 تومان

5000 تومان

15000 تومان

20000 تومان

24000 تومان

 

نقره ای

ماهیانه

هفتگی

هفتگی

اعضای ارشد

2000 تومان

8000 تومان

22000 تومان

26000 تومان

30000 تومان

 

برنزی ارشد

ماهیانه

ماهیانه

هفتگی

اعضا

3000 تومان

12000 تومان

30000 تومان

34000 تومان

38000 تومان

 

برنزی

ماهیانه

ماهیانه

هفتگی

مخاطبان

5000 تومان

17900 تومان

36000 تومان

45000 تومان

49000 تومان

-

-

-

-

-

 

جدول هزینه ها